4-Benzoylmethyl-2H-1,4-benzthiazin-3-one

4-Benzoylmethyl-2H-1,4-benzthiazin-3-one