4-(Benzoylmethyl)-6-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3-one

4-(Benzoylmethyl)-6-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3-one