3-Nitroso-2-phenyl-5-oxazolidinone

3-Nitroso-2-phenyl-5-oxazolidinone