2-Methyl-2-(4-methylphenyl)-1,3-oxazolidine

2-Methyl-2-(4-methylphenyl)-1,3-oxazolidine