Tetrahydrotestosterone-4-ethylenethioketal

Tetrahydrotestosterone-4-ethylenethioketal