N-Naphthalen-2-yl-2-(2-oxo-2-phenyl-ethylsulfanyl)-acetamide

N-Naphthalen-2-yl-2-(2-oxo-2-phenyl-ethylsulfanyl)-acetamide