1-Benzoyl-2-(4-chlorobenzoyl)-3-(2-chlorophenyl)-cyclopropane

1-Benzoyl-2-(4-chlorobenzoyl)-3-(2-chlorophenyl)-cyclopropane