5-(4-methoxyphenyl)-3-phenyl-1,4,2-dioxazole

5-(4-methoxyphenyl)-3-phenyl-1,4,2-dioxazole