3-hydroxy-4-methyl-3-phenylpyrrolidin-2-one

3-hydroxy-4-methyl-3-phenylpyrrolidin-2-one