(3-Ethyl-3-hydroxy-azetidin-1-yl)-phenyl-methanone

(3-Ethyl-3-hydroxy-azetidin-1-yl)-phenyl-methanone