ethyl 3-phenyl-2H-azirine-2-carboxylate

ethyl 3-phenyl-2H-azirine-2-carboxylate