2-methyl-3-(2-methyl-3-phenylaziridin-1-yl)-1-phenylpropan-1-one

2-methyl-3-(2-methyl-3-phenylaziridin-1-yl)-1-phenylpropan-1-one