2-Naphthyl(phenyl)methanol

2-Naphthyl(phenyl)methanol