Histamine, N-benzoyl-2-trifluoromethyl-

Histamine, N-benzoyl-2-trifluoromethyl-