Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-oxo-2-phenylethyl ester

Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-oxo-2-phenylethyl ester