3-Phenyl-1,1-bis[(1-phenylethyl)carbamoyl]cyclobutane

3-Phenyl-1,1-bis[(1-phenylethyl)carbamoyl]cyclobutane