(2-hydroxy-2-phenylethyl) benzoate

(2-hydroxy-2-phenylethyl) benzoate