3-Methyl-1-[(1-phenylethyl)carbamoyl]cyclobutanemethanol

3-Methyl-1-[(1-phenylethyl)carbamoyl]cyclobutanemethanol