Methyl 2-ethyl-4-oxo-4-phenylbutanoate

Methyl 2-ethyl-4-oxo-4-phenylbutanoate