4,5-Dimethyl-1-phenyl-4-hexen-1-one

4,5-Dimethyl-1-phenyl-4-hexen-1-one