2-(3-Hydroxy-2-nitrocyclohexyl)-1-phenylethanone

2-(3-Hydroxy-2-nitrocyclohexyl)-1-phenylethanone