2-Oxo-2-phenylethyl 4-methylbenzoate

2-Oxo-2-phenylethyl 4-methylbenzoate