4-Benzoyl-2,5-diphenyl-1,3-dioxolane

4-Benzoyl-2,5-diphenyl-1,3-dioxolane