4-Methyl-1,1,1,4-tetrachloro-4-vinyldisilethylene

4-Methyl-1,1,1,4-tetrachloro-4-vinyldisilethylene