1-Phenyl-2-(7H-purin-8-ylsulfanyl)ethanone

1-Phenyl-2-(7H-purin-8-ylsulfanyl)ethanone