4-Methyl-3-(morpholine-4-sulfonyl)-phenylamine

4-Methyl-3-(morpholine-4-sulfonyl)-phenylamine