3,3-Dimethyl-6-oxo-6-phenylhexanenitrile

3,3-Dimethyl-6-oxo-6-phenylhexanenitrile