1-Hexene, 3-methyl-6-phenyl-4-(1-phenylethoxy)-

1-Hexene, 3-methyl-6-phenyl-4-(1-phenylethoxy)-