3,3-Dimethyl-4-(4-methylphenyl)1-butene

3,3-Dimethyl-4-(4-methylphenyl)1-butene