2-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethoxy]ethanol

2-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethoxy]ethanol