3-Carbamoyl-2,3-diphenyl-1-azirine

3-Carbamoyl-2,3-diphenyl-1-azirine