2-(4-Methylphenyl)-5-phenyltetrazole

2-(4-Methylphenyl)-5-phenyltetrazole