4H-1,3-Oxazin-5(6H)-one, 4-methyl-2-phenyl-

4H-1,3-Oxazin-5(6H)-one, 4-methyl-2-phenyl-