1-Phenylethyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoate

1-Phenylethyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoate