2,2-Dimethyl-6-phenyl-1,3,6,2-dioxazasilocane

2,2-Dimethyl-6-phenyl-1,3,6,2-dioxazasilocane