4-Methyl-3-phenyl-5-isoxazolamine

4-Methyl-3-phenyl-5-isoxazolamine