4-Hydroxy-4-methyl-6-phenyltetrahydropyran-2-one

4-Hydroxy-4-methyl-6-phenyltetrahydropyran-2-one