5-(hydroxymethyl)-4-pentanoyl-1-(1-phenylethyl)imidazolidin-2-one

5-(hydroxymethyl)-4-pentanoyl-1-(1-phenylethyl)imidazolidin-2-one