1-Methyl-4-piperidyl 2-(3,5-dimethoxyphenyl)-2-hydroxy-2-phenylacetate

1-Methyl-4-piperidyl 2-(3,5-dimethoxyphenyl)-2-hydroxy-2-phenylacetate