1,2,4-Oxadiazole, 3-(4-fluorophenylsulfonylmethyl)-5-phenyl-

1,2,4-Oxadiazole, 3-(4-fluorophenylsulfonylmethyl)-5-phenyl-