2-(2-Methoxyphenyl)-2-butanol

2-(2-Methoxyphenyl)-2-butanol