Tridecane, 3-methyl-2,12-diphenyl-5,7,9-tris(1-phenylethyl)-

Tridecane, 3-methyl-2,12-diphenyl-5,7,9-tris(1-phenylethyl)-