Valerophenone, 4-methyl-2-phenyl-

Valerophenone, 4-methyl-2-phenyl-