1-(5-Hydroxy-3-methyl-5-phenyl-4,5-dihydro-pyrazol-1-yl)-3-phenyl-propan-1-one

1-(5-Hydroxy-3-methyl-5-phenyl-4,5-dihydro-pyrazol-1-yl)-3-phenyl-propan-1-one