2-Nitro-1-phenyl-3-(tetrahydropyran-2-yloxy)propan-1-one

2-Nitro-1-phenyl-3-(tetrahydropyran-2-yloxy)propan-1-one