Methyl 3-[benzoyl(methoxy)amino]-3-methylbutanoate

Methyl 3-[benzoyl(methoxy)amino]-3-methylbutanoate