methyl 1-(1-phenylethyl)aziridine-2-carboxylate

methyl 1-(1-phenylethyl)aziridine-2-carboxylate