methyl 2-{[2-(benzoylamino)phenyl]thio}-6-methylpyrimidine-4-carboxylate

methyl 2-{[2-(benzoylamino)phenyl]thio}-6-methylpyrimidine-4-carboxylate