1,4-phenylenebis(diphenylmethanol)

1,4-phenylenebis(diphenylmethanol)