Pyridazin-3(2H)-one, 6-benzoyl-4-(1-benzotriazolyl)-2-phenyl-

Pyridazin-3(2H)-one, 6-benzoyl-4-(1-benzotriazolyl)-2-phenyl-